dimanche 9 août 2009

Vy över Göteborg från Masthuggskyrkan


Vy från Masthuggskyrkan över P-Arken, Läppstiftet, Barken Viking
och Lilla Bommen i Göteborg.


Blick von der Masthuggskyrkan über das Parkboot P-Arken, den
"Lippenstift", den Barken Viking und Lilla Bommen in Göteborg.


Vu de la Masthuggskyrkan sur le parkering P-Arken, le "Rouge à lèvres",
le Barken Viking ainsi que la place Lilla Bommen à Göteborg.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire