mercredi 24 février 2010

Minnesmärket Raoul Wallenberg i Göteborg


Minnesmärket Raoul Wallenberg på Haga Kyrkoplan
i Göteborg är skapat av Charlotte Gyllenhammar.


Das Erinnerungsdenkmal Raoul Wallenberg im Kirchhof der
Haga Kirche wurde von Charlotte Gyllenhammar geschaffen.


Le monument à la mémoire de Raoul Wallenberg à côté de
l'église Haga a été réalisé par Charlotte Gyllenhammar.


Copyright Text und Foto: Herbert Kårlin

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire